V708 VacBag 5pk

V708 VacBag 5pk


Fits
Piranha:
House Vac
Rio Vac

Daewoo
AC105
AC108
Volta
Gemini U9903
TEK 9903