V710 VacBag 5pk

V710 VacBag 5pk


Fits
Hoover:
H871

Airflo
Raptor 1500
Rascal 1250

Goblin
403
405
410

Sanyo
SC35AR
Kambrook
KVC1200
KVC1300
KVC1500

Piranha
Ranger Vac